• bezpłatne ubezpieczenie w trakcie podróży zagranicznych na całym świecie
 • bezpieczeństwo bagażu oraz podróżowania
 • ubezpieczenie na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty oraz dokumentów podróżnych

Czas trwania ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pierwszych 60 dni podróży zagranicznej na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Szeroki zakres ubezpieczenia

Pakiet swym zakresem obejmuje ubezpieczenie:

 • kosztów leczenia i assistance – pomoc w podróży
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • bagażu podróżnego
 • opóźnienia lotu i opóźnienia bagażu
 • odpowiedzialności cywilnej deliktowej w życiu prywatnym
 • karty i dokumentów podróżnych (dowód osobisty, paszport, dowód rejestracyjny, prawo jazdy)

Jak zgłaszać zdarzenia objęte ubezpieczeniem?

Skorzystaj z infolinii Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń pod numerem 0-801 888 188 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) lub (22) 205 50 51

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie Podróżne Biznes jest oferowane klientom Santander Bank Polska S.A. jako ubezpieczenie grupowe na podstawie umowy ubezpieczenia, której stronami są Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva TU”). Szczegółowe informacje, w tym Warunki Ubezpieczenia określające m.in. zasady objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, podstawy ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, oraz Karta Produktu, dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej santader.aviva.pl. Stan na 8.09.2018 r.

Jak zamówić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Podróżne Business otrzymasz bezpłatnie do swojej karty korporacyjnej w Santander Bank Polska S.A.

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu.

Prosimy pamiętać, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do zdarzeń mających miejsce poza granicami Polski lub kraju rezydencji (z wyjątkiem śmierci Ubezpieczonego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego).

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku
Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
Pomoc w podróży
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego
Opóźnienie bagażu podróżnego
Opóźnienie lotu
Odpowiedzialność cywilna deliktowa w życiu prywatnym
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Karty korporacyjnej lub Dokumentów podróżnych

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym, dokumentów potwierdzających to zdarzenie i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz rodzaju i wysokości świadczenia.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm