• bezpłatny pakiet ubezpieczeń podróżnych do karty kredytowej BZ WBK Gold
 • ochrona na całym świecie, przez pierwsze 60 dni, 24 godziny na dobę
 • pomoc w podróży: usługi Assistance i ubezpieczenie OC

Bezpieczeństwo w podróży

Ubezpieczenie Podróżne Gold otrzymujesz zupełnie bezpłatnie – wystarczy, że posiadasz kartę kredytową Gold. Aby z niego korzystać nie musisz wypełniać żadnych dodatkowych wniosków.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pierwszych 60 dni podróży zagranicznej na całym świecie.

Usługi Assistance i zgłaszania szkód dla zdarzeń objętych Pakietem Ubezpieczeń Podróżnych Gold dostępne są pod numerem telefonu (0 22) 205 50 51.

Leczenie i ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami

Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, Twoje ubezpieczenie obejmuje takie zdarzenia jak:

 • nieszczęśliwy wypadek
 • nagłe zachorowanie
 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • zgon

Bagaże i podróż samolotem

Posiadając ubezpieczenie możesz otrzymać, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, świadczenia w przypadku zdarzeń związanych z utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz opóźnieniem dostarczenia bagażu i opóźnieniem lotu w trakcie podróży zagranicznej.

Assistance

W ramach ubezpieczenia dostępne jest świadczenie usług Assistance – nieoceniona pomoc podczas podróży zagranicznej.

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie podróżne Gold zapewni Ci ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej.

Archiwum dokumentów i plików do pobrania
 

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest klientom Santander Bank Polska S.A. przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego zawartej przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z Santander Bank Polska S.A. Zasady ubezpieczenia, w tym objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela regulują odpowiednie Warunki Ubezpieczenia, dostępne w oddziałach oznaczonych logo Santander Bank Polska oraz na stronie www.santander.aviva.pl.

Jak zamówić ubezpieczenie?

Twoje ubezpieczenie otrzymasz całkowicie bezpłatnie jeśli posiadasz kartę kredytową Gold.

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu lub Uposażonemu.

Prosimy pamiętać, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do zdarzeń mających miejsce poza granicami Polski lub kraju rezydencji (z wyjątkiem śmierci Ubezpieczonego lub Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego)

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku
Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku
Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
Pomoc w podróży
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego
Opóźnienie bagażu podróżnego
Opóźnienie lotu
Odpowiedzialność cywilna deliktowa w życiu prywatnym

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym, dokumentów potwierdzających to zdarzenie i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz rodzaju i wysokości świadczenia.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm