Ochrona w razie nieuprawnionych transakcji

W przypadku, gdy zgubisz kartę debetową lub zostanie Ci ona ukradziona czy skopiowana, możesz otrzymać zwrot utraconych środków w wysokości do 150 euro (50 euro dla transakcji zbliżeniowych). Ochroną objęta jest również karta mobilna w Twoim telefonie.

Ochrona w razie utraty gotówki pobranej z bankomatu

W przypadku utraty gotówki pobranej z bankomatu, terminalu POS lub w kasie banku np. utraty wskutek rozboju – możesz otrzymać, zwrot zrabowanych środków do kwoty 2 000 zł.

Ubezpieczenie przedmiotów zakupionych kartą

W przypadku, gdy w ciągu 180 dni od daty zakupu towaru przy użyciu karty, towar ten zostanie zniszczony lub utracony np. wskutek kradzieży czy pożaru, możesz otrzymać zwrot kosztów zakupu utraconego towaru lub jego naprawy do kwoty 2 000 zł.

Ubezpieczenie utraty karty, dokumentów lub telefonu komórkowego

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w następstwie utraty:

 • Karty
 • Dokumentów: dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka,
 • Telefonu komórkowego

znajdujących się w Twoim posiadaniu, a utraconych np. wskutek kradzieży czy rozboju, do wysokości 300 zł (karta i dokumenty) oraz 2 000 zł (telefon komórkowy).

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na terytorium całego świata.

Składka ubezpieczeniowa

Koszt ubezpieczenia to 3 złote miesięcznie.

Jak zgłaszać zdarzenia objęte ubezpieczeniem?

Skorzystaj z infolinii Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń pod numerem 0 801 888 188 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) lub (22) 557 44 71.

Archiwum dokumentów i plików do pobrania

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Pewne Pieniądze świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva TU”). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pewne Pieniądze określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 8.09.2018 r.

Ubezpieczenie Pewne Pieniądze wygodnie kupisz w kilka minut przez telefon.

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Twoje dane:

lub zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą danego operatora

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.osobowe@santander.aviva.pl
lub na adres:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu lub Uposażonemu.

Prosimy o przygotowanie i wysłanie następujących dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia (pobierz);

Lista pozostałych dokumentów dostępna po wybraniu rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Utrata środków pieniężnych w wyniku nieuprawnionej transakcji
Utrata środków pieniężnych będących w dyspozycji Posiadacza lub Użytkownika karty, pobranych z bankomatu, terminalu POS lub kasy Banku
Utrata lub uszkodzenie towarów zakupionych przez ubezpieczonego za pomocą karty
Wystąpienie różnicy pomiędzy ceną towaru zakupionego przy użyciu kart a ceną towaru tej samej marki i modelu
Utrata karty lub dokumentów lub telefonu komórkowego, znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczonego i będących pod jego bezpośrednią opieką

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, dokumentów potwierdzających to zdarzenie i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz rodzaju i wysokości świadczenia.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm