Ochrona w razie nieuprawnionego użycia karty

W przypadku, gdy zgubisz kartę debetową lub zostanie Ci ona ukradziona, otrzymasz, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia, zwrot środków utraconych wskutek nieuprawnionego użycia Twojej karty, w wysokości do 150 euro.

Ochrona w razie utraty gotówki pobranej z bankomatu

Ubezpieczenie chroni Cię w przypadku utraty gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu karty np. utraty wskutek rozboju - w takiej sytuacji, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia, otrzymasz zwrot zrabowanych środków do kwoty 1 000 zł.

Gwarancja najniższej ceny

W przypadku wykrycia przez Ciebie różnicy w cenie pomiędzy ceną towaru zakupionego przy użyciu karty, a ceną towaru tej samej marki i modelu - możesz otrzymać zwrot tej różnicy (do kwoty 1000 zł), z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia (różnica w cenie musi wynosić więcej niż 200 zł i powstać w ciągu 30 dni od dnia zakupu).

Ubezpieczenie przedmiotów zakupionych kartą

W przypadku, gdy w ciągu 30 dni od daty zakupu zostaną Ci ukradzione lub zniszczone towary zakupione za pomocą karty debetowej, otrzymasz odszkodowanie - z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie utraty karty lub dokumentów wskutek rozboju

Ubezpieczenie obejmuje:

  • kartę
  • dokumenty: dowód osobisty, kartę stałego pobytu, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, paszport, legitymację szkolną, legitymację studencką,

znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego i będące pod jego bezpośrednią opieką, a utracone w wskutek rozboju. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na terytorium Polski i poza jej granicami.

Jak zgłaszać zdarzenia objęte ubezpieczeniem?

Skorzystaj z infolinii Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń pod numerem 0-801 888 188 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) lub (22) 557 44 71.

Archiwum dokumentów i plików do pobrania

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pakiet Ubezpieczeń Finansowych jest oferowany klientom Santander Bank Polska S.A. jako ubezpieczenie grupowe na podstawie umowy ubezpieczenia, której stronami są Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva TU”). Szczegółowe informacje, w tym Warunki Ubezpieczenia określające m.in. zasady objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, podstawy ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, oraz Karta Produktu, dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Stan na 8.09.2018 r.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.osobowe@santander.aviva.pl
lub na adres:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu lub Uposażonemu.

Prosimy o przygotowanie i wysłanie następujących dokumentów:

  • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia (pobierz);

Lista pozostałych dokumentów dostępna po wybraniu rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Utrata środków pieniężnych w wyniku nieuprawnionej transakcji
Utrata środków pieniężnych będących w dyspozycji Posiadacza lub Użytkownika Karty, pobranych z bankomatu, terminalu POS lub Kasy Banku
Utrata lub uszkodzenie towarów zakupionych przez Ubezpieczonego za pomocą Karty
Wystąpienie różnicy pomiędzy ceną towaru zakupionego przy użyciu kart a ceną towaru tej samej marki i modelu
Utrata Karty lub Dokumentów wskutek Rozboju, znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczonego i będących pod jego bezpośrednią opieką

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym, dokumentów potwierdzających to zdarzenie i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz rodzaju i wysokości świadczenia.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm