Ubezpieczenie Spokojna Hipoteka
 

Pomyśl o ubezpieczeniu na życie do kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na wiele lat, a już dziś możesz zabezpieczyć jego spłatę, gdyby Ciebie zabrakło. Skorzystaj z ochrony ubezpieczeniowej i nie martw się o przyszłość swoich bliskich.

Dzięki ubezpieczeniu:

 • możesz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa finansowego swoje i bliskich. Jeżeli Ciebie zabraknie, Twoi bliscy mogą otrzymać finansowe wsparcie, które mogą przeznaczyć na spłatę Twojego kredytu hipotecznego
 • zyskasz ochronę ubezpieczeniową od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż w dniu, w którym uruchomimy kredyt hipoteczny

Poznaj główne korzyści

Ubezpieczenie na życie Spokojna Hipoteka, to ochrona na wypadek Twojej śmierci. Jeśli bierzesz kredyt ze współkredytobiorcą, to będzie on mógł również skorzystać z ochrony na podstawie odrębnej umowy ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

1. Kto może kupić ubezpieczenie
Możesz kupić ubezpieczenie, jeżeli jednocześnie:

 • masz od 18 do 70 lat,
 • masz kredyt hipoteczny w PLN, w Santander Bank Polska.

2. Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa
Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały okres umowy ubezpieczenia, którą zawierasz na 12 miesięcy. Ubezpieczyciel będzie przedłużał Ci umowę ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy aż do zakończenia umowy kredytu, jeśli nie zostanie złożone oświadczenie o jej nieprzedłużaniu.

3. Ile kosztuje ubezpieczenie
Składka ubezpieczeniowa miesięczna wynosi 0,035% salda zadłużenia z tytułu umowy Twojego kredytu w dniu obliczania raty kredytu

4. Jak można opłacić składkę
Składkę pobierzemy, na podstawie Twojej zgody, z Twojego konta do obsługi kredytu hipotecznego

Ochronę ubezpieczeniową dla Umowy ubezpieczenia na życie Spokojna Hipoteka świadczy Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Aviva TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które określają m.in.: zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, otrzymasz w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz znajdzies na santander.pl lub santander.aviva.pl. Informację o wysokości składki ubezpieczeniowej otrzymasz w placówkach Santander Bank Polska S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Wszystkie wymienione numery telefonów – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2020 r.

Jak kupić ubezpieczenie

Oddział

Oddział

1

Przyjdź do oddziału

Odwiedź wybraną przez Ciebie placówkę Santander Bank Polska

2

Zapytaj o szczegóły

Opowiedz doradcy o swoich potrzebach ubezpieczeniowych

3

Kup ubezpieczenie

Ochrona rozpocznie się od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż w dniu, w którym uruchomimy kredyt hipoteczny

Przez telefon

Zadzwoń pod numer 801 888 188 lub 22 557 44 71 (koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora)

 

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00

 

Pocztą elektroniczną

Wyślij e-mail na adres:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl


Pocztą tradycyjną

Wyślij zgłoszenie na adres:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Śmierć ubezpieczonego

Prosimy o przygotowanie i wysłanie następujących dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia (pobierz);
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego, a w razie śmierci Ubezpieczonego za granicą – odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego, uwierzytelniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego;
 • kopia karty zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu Ubezpieczonego;
 • w razie śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku – kopia lub oryginał dokumentu z policji lub prokuratury lub inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności Nieszczęśliwego wypadku;
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uposażonego lub innej osoby uprawnionej do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego;

W przypadku braku możliwości ustalenia prawa do świadczenia ubezpieczeniowego na podstawie powyższych dokumentów, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wnioskowania o inne nie wskazane powyżej dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia.

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Śmierci Ubezpieczonego jest uposażony wskazany przez Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał uposażonego, świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego.

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy jest Ubezpieczony.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm