Ubezpieczenie Spokojny Kredyt
 

Biorąc kredyt gotówkowy zadbaj o ochronę finansową na wypadek różnych sytuacji losowych.

Wybierz jeden z wariantów ubezpieczenia Spokojny Kredyt:

 • Spokojny Kredyt - życie i praca
 • Spokojny Kredyt - życie plus

Zobacz na wypadek jakich zdarzeń możesz zyskać ochronę:

Zakres ubezpieczenia Spokojny Kredyt -
życie i praca
Spokojny Kredyt -
życie plus
Śmierć tak tak
Pobyt w szpitalu tak tak
Złamanie/oparzenie/kalectwo tak tak
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku nie x tak
Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego nie x tak
Utrata pracy tak nie x

Korzyści ochrony:

Utrata pracy:

 • Z tytułu utraty pracy możesz otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 6 rat kredytu.
 • Twoja ochrona rozpocznie się już po upływie 90 dni od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie może zapewnić wsparcie w spłacie aż 6 kolejnych rat kredytu.

Świadczenie możesz otrzymać w przypadku utraty pracy:

 • jeżeli byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub mianowania na czas nieokreślony,
 • gdy uzyskasz status bezrobotnego bez konieczności posiadania prawa do zasiłku,
 • za porozumieniem stron w sytuacjach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Życie:

 • Z tytułu ubezpieczenia na życie Twoja ochrona rozpoczyna się od następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i udostępnienia środków kredytu.
 • W sytuacji gdy będziesz w szpitalu przez 5 lub więcej dni z powodu choroby lub następstw nieszczęśliwego wypadku - możesz otrzymać świadczenie w wysokości od 1 do 6 rat kredytu.
 • W sytuacji złamania, oparzenia lub kalectwa - możesz liczyć na świadczenie w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu.

Dla pakietu życie plus, Twoja ochrona rozpoczyna się od następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i udostępnienia środków kredytu.

W sytuacji gdy będziesz w szpitalu przez 5 lub więcej dni z powodu choroby lub następstw nieszczęśliwego wypadku - możesz otrzymać świadczenie w wysokości od 1 do 6 rat kredytu.

W sytuacji złamania, oparzenia lub kalectwa - możesz liczyć na świadczenie w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu.

W sytuacji śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego - Twoi bliscy mogą otrzymać nawet do 200% wartości udzielonego kredytu i dodatkowo wypłatę na spłatę kredytu w wysokości salda zadłużenia

Archiwum

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ("Santander Aviva TU"), a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ("Santander Aviva TUŻ").  Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia ("OWU") tj. OWU Spokojny Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie karty produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. ("Bank") oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl.  Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku. Bank  jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU  i Santander Aviva  TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfa danego operatora. Stan na 26.08.2019 r.

Ubezpieczenie „Spokojny Kredyt - praca” dla umów ubezpieczenia zawartych nie wcześniej niż 19.02.2018 r.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).

Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.osobowe@santander.aviva.pl
lub na adres:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Dział likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Utrata pracy

Decyzja i wypłata
Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

Ubezpieczenie „Spokojny Kredyt - życie” dla umów ubezpieczenia zawartych nie wcześniej niż 19.02.2018 r.

Ubezpieczenie „Spokojny Kredyt - życie plus” dla umów ubezpieczenia zawartych nie wcześniej niż 19.02.2018 r.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).

Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
Obsluga.klienta@aviva.pl
lub na adres:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Dział Obsługi Świadczeń
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć ubezpieczonego
Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
Pobyt w szpitalu
Złamanie, Oparzenie, Kalectwo

Przedłożone Ubezpieczycielowi orzeczenia, zaświadczenia i wyniki badań dotyczące Ubezpieczonego i związane z roszczeniem o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Złamania, Oparzenia, Kalectwa, nie mają charakteru wyłącznie wiążącego. W celu potwierdzenia Twojego stanu zdrowia Ubezpieczyciel może wymagać od Ciebie poddania się badaniom analitycznym i lekarskim, które zostaną wykonane na koszt Ubezpieczyciela przez wyznaczonego lekarza.

Wysokość świadczeń Ubezpieczyciel określa na podstawie dokumentacji medycznej, Orzeczenia lekarskiego lub Opinii lekarskiej, oraz w oparciu o Tabelę Złamań, Oparzeń, Kalectw

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm