Zakup w Santander internet

Ubezpiecz dom lub mieszkanie szybko i wygodnie przez internet. Polisę otrzymasz bez wychodzenia z domu.

Dlaczego warto?

 • Elastyczny zakres ubezpieczenia.
 • Ochrona nieruchomości, wyposażenia i budowli dodatkowych od wielu ryzyk.
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 • Wypłata odszkodowania w ciągu 10 dni roboczych w przypadku roszczeń objętych Gwarancją Szybkiej Wypłaty.

Dopasuj ubezpieczenie do swoich potrzeb

Masz dom

 • Zabezpiecz swój dom i wyposażenie na wypadek:
 • zdarzeń losowych, typu: pożar, powódź, zalanie, silny wiatr, przepięcie, uderzenie pioruna,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku.

 • Dodatkowo możesz rozszerzyć ochronę np. o:
 • stłuczenia, wandalizm (w tym graffiti),
 • Pakiet Rower,
 • budowle, np. garaż czy altanę,
 • OC.

Masz mieszkanie

 • Zabezpiecz swoje mieszkanie i wyposażenie na wypadek:
 • zdarzeń losowych, typu: pożar, powódź, zalanie, przepięcie,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku.

 • Dodatkowo możesz rozszerzyć ochronę np. o:
 • stłuczenia, wandalizm (w tym graffiti),
 • Pakiet Rower,
 • budowle, np. garaż czy miejsce postojowe,
 • OC, np. zalanie mieszkania sąsiada.

Jesteś najemcą

 • Zabezpiecz swoje sprzęty i rzeczy osobiste na wypadek:
 • różnych zdarzeń losowy, takich jak: pożar, powódź, przepięcie, zalanie.

 • Dodatkowo możesz rozszerzyć ochronę np. o:
 • kradzież z włamaniem i rabunek, stłuczenia,
 • Pakiet Rower,
 • OC i OC najemcy – np. zniszczenie rzeczy właściciela.

Masz kredyt

 • Wybierz swój zakres ochrony mieszkania lub domu i rozszerz go odpowiednio do swoich potrzeb np. o: ubezpieczenie wyposażenia, OC czy Pakiet Rower.
 • Zawierając umowę ubezpieczenia w prosty sposób możesz zgłosić cesję na swój bank.

Szeroki zakres Home Assistance

Pakiet Podstawowy

 • pomoc hydraulika, elektryka lub innych specjalistów domowych w przypadku zajścia zdarzenia objętego zakresem ochrony,
 • pomoc ślusarza w przypadku awarii zamka w drzwiach,
 • pokrycie kosztów robocizny specjalisty i materiałów niezbędnych do wykonania usługi,
 • pomoc w zorganizowaniu przeglądu instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej.

Pakiet Rozszerzony

 • pomoc specjalisty w przypadku awarii sprzętu AGD, RTV i PC (pokrycie kosztów robocizny oraz materiałów),
 • możliwość skorzystania z wizyty lekarza rodzinnego lub pielęgniarki.
Centrum Assistance:

+48 22 575 95 24

czynne 24/7

(koszt połączenia zgodny
z taryfą danego operatora)

Skorzystaj ze zniżek

Wybierz szeroki zakres ubezpieczenia i uzyskaj zniżki (dotyczy łącznej składki)

 1. - 5% Nieruchomości + Ruchomości
  (zdarzenia losowe + kradzież)
 2. - 2,5% OC w życiu prywatnym
 3. - 2,5% Wandalizm
 4. - 2,5% Pakiet Rower
 5. - 2,5% Stłuczenia

Wybierz ochronę jakiej potrzebujesz

Ubezpieczenie nieruchomości

 • może być uzupełnione o:
 • Wandalizm,
 • Ubezpieczenie Budowli,
 • Ubezpieczenie od Stłuczenia,
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • Home Assistance Pakiet Rozszerzony.

Ubezpieczenie ruchomości

 • może być uzupełnione o:
 • Kradzież z włamaniem i Rabunek,
 • Pakiet Rower,
 • Ubezpieczenie od Stłuczenia,
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • Home Assistance Pakiet Rozszerzony.

Gwarancja Szybkiej Wypłaty

Wypłacimy odszkodowanie w ciągu 10 dni roboczych w przypadku roszczeń objętych Gwarancją Szybkiej Wypłaty. W przypadku przekroczenia tego terminu możesz otrzymać od nas dodatkowe ryczałtowe odszkodowanie.

Regulamin

Co chcesz ubezpieczyć?

Archiwum dokumentów i plików do pobrania

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva TU”). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Locum Comfort określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, Regulamin Gwarancji Szybkiej Wypłaty, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku oraz w Santander Internet. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 20.11.2020 r.

Jak kupić ubezpieczenie

Online

Telefon

Oddział

Online

1

Zaloguj się do Santander internet

Wypełnij elektroniczny formularz, w którym wybierzesz: zakres ochrony, sumy ubezpieczenia, sposób w jaki chcesz opłacać składkę. Po wyborze tego, co Cię interesuje, wyświetli Ci się cena ubezpieczenia.

2

Zatwierdź swój wybór

Ochrona rozpocznie się już od następnego dnia po dniu, kiedy zawrzemy umowę ubezpieczenia. Polisę otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

3

Opłać

Pamiętaj, aby zapewnić środki na opłacenie składki.

Telefon

1

Skontaktuj się z doradcą

Zadzwoń pod numer telefonu 1 9999 lub +48 61 81 1 9999 (z zagranicy) i zapytaj doradcę o ofertę ubezpieczenia. Opowiedz doradcy o swoich potrzebach związanych z ubezpieczeniami. Na tej podstawie doradca przedstawi ofertę dla Ciebie.

2

Zaznacz zakres ochrony

Samodzielne zaznacz w bankowości internetowej zakres ochrony, sumy ubezpieczenia oraz sposób w jaki chcesz opłacać składkę.Po wyborze tego, co Cię interesuje, wyświetli Ci się cena ubezpieczenia.

3

Zatwierdź swój wybór

Zatwierdź swój wybór. Ochrona rozpocznie się już od następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Polisę otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

4

Opłać

Pamiętaj, aby zapewnić środki na opłacenie składki.

Oddział

1

Odwiedź naszą placówkę

Odpowiedz na pytania doradcy, aby mógł on określić Twoje potrzeby ubezpieczeniowe.

2

Zdecyduj o zakresie ochrony

Doradca zaproponuje Tobie rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Przedstawioną ofertę możesz dopasować do swoich oczekiwań i możliwości.

3

Zawrzyj umowę ubezpieczenia

Podaj doradcy wymagane dane – posłużą one do sporządzenia umowy ubezpieczenia.
Podpisz umowę ubezpieczenia. Od razu w oddziale otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy. Ochrona rozpocznie się już od następnego dnia po dniu, kiedy zawrzemy umowę ubezpieczenia.

4

Opłać składkę

Pamiętaj, aby zapewnić środki na opłacenie składki.

Online

Szkodę najprościej zgłosić online, w dowolnym momencie wygodnie wypełnij formularz internetowy dotyczący zgłoszenia szkody.


Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).
Aby skorzystać z pomocy Home Assistance lub Assistance rowerowego zadzwoń – 22 575 95 24 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.locum@santander.aviva.pl
lub na adres:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przygotowanie i wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia roszczenia (pobierz).


Oświadczenie sprawcy szkody

W przypadku szkody powstałej z winy osoby trzeciej prosimy o wypełnienie załączonego druku przez sprawce szkody (pobierz).


Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie.

Obowiązek wykazania zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania odszkodowania.

Oględziny

Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, rozpoczniemy proces likwidacji szkody. W zależności od okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i wysokości szkody, rozpatrzenie roszczenia odbędzie się w oparciu o przedstawione przez Ubezpieczonego dokumenty, wskazane przez Towarzystwo, lub po odbyciu oględzin miejsca zdarzenia, w oparciu o protokół z miejsca zdarzenia i dokumentację zdjęciową, sporządzone przez przedstawiciela Towarzystwa.

W celu poprawnej wyceny wartości zgłoszonej szkody, prosimy zachować uszkodzone mienie lub przedmioty objęte ochroną do czasu ich oględzin przez przedstawiciela Towarzystwa.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa i wysokości odszkodowania.

W przypadku przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę przez nasze Towarzystwo, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia ruchomości domowych przysługuje Ubezpieczonemu. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nieruchomości lub nieruchomości w budowie przysługuje Ubezpieczonemu, a w razie dokonania cesji prawa do odszkodowania- cesjonariuszowi.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm