Locum ubezpieczenie domów i mieszkań od 30.03.2015 do 16.07.2017.
Jak zgłosić roszczenie?

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora). Aby skorzystać z pomocy Home Assistance zadzwoń – 22 205 51 90


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.locum@santander.aviva.pl
lub na adres:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przygotowanie i wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia roszczenia (pobierz).


Oświadczenie sprawcy szkody

W przypadku szkody powstałej z winy osoby trzeciej prosimy o wypełnienie załączonego druku przez sprawce szkody (pobierz).


Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie.

Obowiązek wykazania zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania odszkodowania.

Oględziny

Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, rozpoczniemy proces likwidacji szkody. W zależności od okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i wysokości szkody, rozpatrzenie roszczenia odbędzie się w oparciu o przedstawione przez Ubezpieczonego dokumenty, wskazane przez Towarzystwo, lub po odbyciu oględzin miejsca zdarzenia, w oparciu o protokół z miejsca zdarzenia i dokumentację zdjęciową, sporządzone przez przedstawiciela Towarzystwa.

W celu poprawnej wyceny wartości zgłoszonej szkody, prosimy zachować uszkodzone mienie lub przedmioty objęte ochroną do czasu ich oględzin przez przedstawiciela Towarzystwa.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa i wysokości odszkodowania.

W przypadku przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę przez nasze Towarzystwo, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia ruchomości domowych przysługuje Ubezpieczonemu. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nieruchomości lub nieruchomości w budowie przysługuje Ubezpieczonemu, a w razie dokonania cesji prawa do odszkodowania- cesjonariuszowi.

Archiwum Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i Kart Produktu
 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia LOCUM świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia LOCUM, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Karta Produktu dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej www.santander.aviva.pl.
Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach Santander Bank Polska S.A.
Santander Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm