Program Inwestycyjny In Plus został wycofany z oferty z dniem 30 grudnia 2016 r. Od dnia 2 stycznia 2017 r. możliwe jest wyłącznie składanie dyspozycji (np. transferu środków, wpłaty składki dodatkowej) do obowiązujących umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia złożonych do dnia 30 grudnia 2016 r.

Kapitał na przyszłość

 • In Plus daje możliwość pełnej swobody inwestowania zgromadzonego kapitału. Można dokonać jednorazowej wpłaty,
  a w zależności od potrzeb także wpłat dodatkowych w dowolnym momencie.
 • In Plus to dostęp do palety wiodących funduszy, różnych TFI, w tym również wybranych subfunduszy Santander Prestiż
 • To możliwość swobodnej zmiany funduszy bez potrącania podatku od dochodów kapitałowych.
 • Brak opłat wstępnych/dystrybucyjnych, co oznacza, że cała wpłacona przez Ciebie kwota zostanie zainwestowana
  w wybrane fundusze.
 • W przypadku zmiany Twojej sytuacji życiowej możesz wypłacić część zainwestowanych pieniędzy bez potrącania podatku
  od dochodów kapitałowych, jeśli łączna wartość wypłat nie przewyższa wartości wpłaconego kapitału 1).

Zabezpieczenie bliskich

 • In Plus to połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu możesz wskazać osoby, które w przypadku Twojej śmierci otrzymają środki zgromadzone w ramach Programu bez skomplikowanych formalności spadkowych, jak również bez potrącenia podatku od spadków i darowizn czy podatku od dochodów kapitałowych.
 • Twoi Bliscy otrzymają wówczas co najmniej wpłacony przez Ciebie kapitał, pomniejszony o częściowe wypłaty (jeśli takie nastąpiły) – nawet przy niekorzystnym przebiegu inwestycji 2).
 • Możesz wskazać dowolne osoby uposażone – również niespokrewnione – którym mają być przekazane środki bez podatku
  i postępowania spadkowego. Uposażonych można zmieniać w dowolnym momencie.

Ochrona majątku

 • W przypadku problemów finansowych środki zgromadzone w Programie In Plus są wolne od zajęć komorniczych do kwoty 75% wartości polisy 3).

W Programie Inwestycyjnym In Plus dostępne są fundusze wiodących TFI, m.in.:

Aviva Investors Poland TFI S.A.

1. Miejsce w kategorii polskich funduszy
papierów dłużnych 2013

1. Miejsce w kategorii polskich funduszy
papierów dłużnych 2014

 

Więcej »

Santander TFI S.A.

Santander TFI zostało uhonorowane 4 wyróżnieniami i 2 Alfami 2015, w tym wyróżnienia dla funduszy dostępnych w ramach Programu Inwestycyjnego In Plus:

 • Najlepszy Fundusz Akcji Polskich:
  Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO)
 • Najlepszy Fundusz Zrównoważony:
  Santander Zrównoważony (Santander FIO)

Więcej »

 
 
 

1) Podatek ten pobierany jest w momencie, w którym – w ramach danej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – wartość dokonanych wypłat przekroczy sumę wpłaconych i przekazanych składek na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

2) Nie dotyczy to wyjątkowych przypadków określonych w §6 OWU.

3) Ograniczenie nie dotyczy egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na życie oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Program Inwestycyjny In Plus został wycofany z oferty z dniem 30 grudnia 2016 r. Od dnia 2 stycznia 2017 r. możliwe jest wyłącznie składanie dyspozycji (np. transferu środków, wpłaty składki dodatkowej) do obowiązujących umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia złożonych do dnia 30 grudnia 2016 r.

Sprawdź notowania funduszy

Lista UFK w ramach Programu Inwestycyjnego In Plus

Jak sprawdzić wartość inwestycji?

Wartość inwestycji można sprawdzić w placówce Santander Bank Polska S.A. oraz w kanale elektronicznym Santander internet (dla klientów, którzy zawarli odpowiednią umowę usług bankowości elektronicznej z Santander Bank Polska).

Ponadto, mając informacje o liczbie zarachowanych jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, można łatwo obliczyć wartość rachunku. Aby to zrobić, wystarczy pomnożyć tą liczbę przez aktualną wartość jednostek. Wartość ta może zmieniać się codziennie. Bieżącą wartość jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych można zawsze sprawdzić na stronie internetowej.

Informacje o terminach realizacji alokacji, transferów i wypłat

Terminy rozliczenia poniższych dyspozycji są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, poza uregulowanymi tam przypadkami szczególnymi, wynoszą one:

 • alokacja składki - składka jednorazowa oraz składki dodatkowe są alokowane najpóźniej 5 dnia wyceny od dnia ich zapłacenia (według wartości najpóźniej z 3 dnia wyceny), przy czym dniem zapłaty składki jest dzień zaksięgowania składki na rachunku bankowym ubezpieczyciela
 • transfer środków - jest dokonywany najpóźniej 6 dnia wyceny od dnia otrzymania wniosku (odliczenie jednostek wg wartości najpóźniej z 2 dnia wyceny; zarachowanie jednostek wg wartości najpóźniej z 4 dnia wyceny)
 • wypłata - realizacja wypłaty częściowej lub całkowitej dokonywana jest w terminie do 9 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku (odliczenie jednostek wg wartości najpóźniej z 3 dnia wyceny).

Informacja o aktualnych wysokościach opłat i limitów

Aktualne wysokości opłat i limitów w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych w poszczególnych przedziałach czasowych. Datę złożenia wniosku można odnaleźć na dokumencie wniosku.

Data złożenia wniosku Informacja o opłatach i limitach
01.11.2016 r. - 30.12.2016 r. TOiL/InPlus/2/2016
11.07.2016 r. - 31.10.2016 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia
01.01.2016 r. - 10.07.2016 r. TOiL/InPlus/1/2016
30.04.2014 r. - 31.12.2015 r. TOiL/InPlus/1/2014
01.08.2013 r. - 29.04.2014 r. TOiL/InPlus/1/2013
01.07.2013 r. - 31.07.2013 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia
08.04.2013 r. - 30.06.2013 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia
08.10.2012 r. - 07.04.2013 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia
01.05.2012 r. - 07.10.2012 r. TOiL/InPlus/2/2012, wyjaśnienia
01.02.2012 r. - 30.04.2012 r. TOiL/InPlus/1/2012, wyjaśnienia
04.04.2011 r. - 31.01.2012 r, Dokument do pobrania, wyjaśnienia
26.08.2009 r. - 03.04.2011 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia
 
Więcej

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zasady ubezpieczenia, w tym opłaty, politykę inwestycyjną ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, czynniki ryzyka, zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Program Inwestycyjny In Plus został wycofany z oferty z dniem 30 grudnia 2016 r. Od dnia 2 stycznia 2017 r. możliwe jest wyłącznie składanie dyspozycji (np. transferu środków, wpłaty składki dodatkowej) do obowiązujących umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia złożonych do dnia 30 grudnia 2016 r.
Data notowania: 2021-08-02 Stopa zwrotu
(bez uwzględnienia opłat pobieranych przez ubezpieczyciela)
Nazwa UFK Typ
funduszu
Wartość
jednostki
Dzienna
zmiana
1 dzień 1 m-c 6 m-cy 1 rok 2 lata 5 lat Od dnia utworzenia UFK
UFK Santander Akcji Polskich A 40,65 0,15 0,37% 1,32% 19,21% 43,69% 21,16% 36,78% 15,06%
(od 2009-08-24)
UFK Aviva Investors Polskich Akcji A 588,63 5,04 0,86% 2,49% 19,1% 34,27% 29,51% 42,06% 83,46%
(od 2009-08-24)
UFK Generali Korona Akcji A 243,43 1,05 0,43% 1,79% 17,24% 33,47% 16,04% 31,75% 57,74%
(od 2009-08-24)
UFK Santander Prestiż Akcji Polskich A 1800,99 9,08 0,51% 1,59% 22,15% 46,25% 30,98% 49,87% 96,48%
(od 2012-02-01)
UFK Aviva Investors Małych Spółek A 217,23 2,49 1,16% 1,28% 10,07% 23,06% 60,96% 38,24% 68,26%
(od 2012-07-02)
UFK Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy A 1114,2 7,19 0,65% 3,01% 4,89% 29,39% 0,29% 13,23% 6,57%
(od 2013-11-25)
UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej A 93,77 0,47 0,5% 0,65% 9,01% 27,21% 26,39% 9,02% -22,19%
(od 2013-11-25)
UFK Santander Prestiż Akcji Europejskich A 1447,67 -12,48 -0,85% -0,11% 16,16% 26,21% 13,18% 33,65% 39,27%
(od 2016-07-11)
UFK Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych A 1120,58 -7,19 -0,64% 1,09% 15,99% 24,28% 8,44% 12,95% 15,34%
(od 2016-07-11)
UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu AA 124,46 1,01 0,82% 1,2% 8,52% 19,45% 29,55% 16,2% -2,35%
(od 2013-11-25)
UFK Aviva Globalnych Strategii AZ 104,82 -0,28 -0,27% -0,34% 1,7% 3,73% 4,97% 6,76% 6,9%
(od 2016-07-11)
UFK Santander Zrównoważony Z 34,95 0,09 0,26% 0,84% 8,27% 22,07% 13,81% 26,08% 34,32%
(od 2009-08-24)
UFK Aviva Investors Zrównoważony Z 138,1 0,76 0,55% 1,09% 7,33% 13,04% 12,44% 17,56% 54,04%
(od 2009-08-24)
UFK Generali Korona Zrównoważony Z 389,96 0,63 0,16% 1,11% 8,4% 19,18% 15,29% 33,9% 64,85%
(od 2009-08-24)
UFK Santander Stabilnego Wzrostu S 36,2 0,07 0,19% 0,61% 4,47% 13,55% 12,11% 21,52% 45,62%
(od 2009-08-24)
UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus S 195,39 0,52 0,27% 0,58% 2,97% 6,31% 15,07% 13,66% 35,74%
(od 2009-08-24)
UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania S 297,6 1,14 0,38% 1% 5,34% 9,66% 10,19% 11,72% 45,18%
(od 2009-08-24)
UFK Santander Obligacji D 23,87 0,02 0,08% 0,51% -1,24% 0,46% 5,9% 12,33% 58,18%
(od 2009-08-24)
UFK Aviva Investors Obligacji D 245,33 0,11 0,04% -0,2% -3,03% -2,03% 1,3% 7,49% 50,49%
(od 2009-08-24)
UFK Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych D 1431,2 1,16 0,08% 0,29% 0,78% 4,42% 3,52% 12,17% 39,14%
(od 2012-02-01)
UFK Santander Prestiż Obligacji Skarbowych D 1522,9 1,22 0,08% 0,55% -1,23% 0,64% 6,28% 13,37% 39,71%
(od 2012-02-01)
UFK Santander Dłużny Krótkoterminowy G 31,51 0,01 0,03% 0,16% -0,51% 0,48% 1,84% 7,47% 35%
(od 2009-08-24)
UFK Aviva Investors Depozyt Plus G 184,29 0,47 0,26% 0,16% -0,98% -0,61% 0,89% 4,78% 27,06%
(od 2009-08-24)
UFK Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy G 1123,2 0,21 0,02% 0,15% -0,61% 0,32% 1,73% 7,45% 12,33%
(od 2013-11-25)

A - akcji
AA - aktywnej alokacji
AZ - absolutnej stopy zwrotu
Z - zrównoważony
S - stabilnego wzrostu
D - dłużny
G - gotówkowy

Kliknij na nazwę funduszu, aby zobaczyć wykres.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 października 2017 r. likwidacji uległy następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe: UFK Legg Mason Akcji, UFK Legg Mason Senior, UFK UniStabilny Wzrost oraz UFK UniKorona Obligacje.

Archiwum komunikatów »

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Zgłoszenie roszczenia:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia ubezpieczeniowego, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Śmierci Ubezpieczonego jest uposażony wskazany przez Ubezpieczonego jako osoba uprawniona do otrzymania świadczenia przewidzianego na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał uposażonego, świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców Ubezpieczonego, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym Świadczenie przypada w kolejności i w częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm