Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Legg Mason Senior

Komunikat

Informujemy, że z dniem 27 października 2017 r. fundusz UFK Legg Mason Senior uległ likwidacji. Szczegóły

Informujemy, że z dniem 13 czerwca 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy funduszu inwestycyjnego Legg Mason Senior FIO. Nowa nazwa funduszu brzmi: fundusz inwestycyjny ESALIENS Senior FIO.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Legg Mason Senior

Całość środków lokowana jest w jednostki uczestnictwa funduszu ESALIENS Senior FIO, który jest funduszem stabilnego wzrostu. Przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji. Fundusz ten przeznaczony jest dla osób oczekujących powtarzalnej, stabilnej stopy zwrotu, wyższej od lokat bankowych i obligacji, akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Wyniki zarządzania w tym funduszu należy oceniać w średnim terminie (minimum 2 lata).

TFI Zarządzające

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA funkcjonuje na polskim rynku od 1998 r. Działalność ESALIENS oparta jest na wieloletnim globalnym doświadczeniu w obszarze inwestycji, nabytym w ramach struktur dużych, międzynarodowych organizacji. Towarzystwo oferuje krajowe oraz zagraniczne rozwiązania inwestycyjne, programy emerytalne i oszczędnościowe. Stawia na sprawdzony przez lata proces inwestycyjny i selektywny styl zarządzania.

Typ subfunduszu

stabilnego wzrostu

Polityka inwestycyjna

ESALIENS Senior FIO jest funduszem stabilnego wzrostu, który lokuje nie mniej niż 60% aktywów w dłużne papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 75% udziału obligacji skarbowych i 25% udziału akcji spółek notowanych na rynkach regulowanych. Część dłużną funduszu stanowią w większości średnioterminowe obligacje skarbowe. Część akcyjna portfela jest budowana na podstawie analizy fundamentalnej i koncentruje się na przedsiębiorstwach o dużej lub średniej kapitalizacji oraz ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie. Fundusz dąży do osiągania stóp zwrotu wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze gotówkowe, rynku pieniężnego czy fundusze dłużne, ale przy ryzyku zmienności zdecydowanie niższym od tego, który charakteryzuje fundusze zrównoważone i akcyjne.

Prospekt

Szczegółowe informacje na temat funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w tym: statut, opis polityki inwestycyjnej i czynników ryzyka, dane finansowe, informacja o opłatach znajdują się w Prospekcie Informacyjnym.
Pobierz:
Pełna wersja Prospektu Informacyjnego [PDF, 1 MB].

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm