Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Całość środków lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu funduszu Aviva Investors FIO. Subfundusz jest przeznaczony dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym. Zalecany okres utrzymywania środków: co najmniej 3 lata.

Nazwa UFK Początek okresu Wartość jednostki (zł) Koniec okresu Wartość jednostki (zł) Stopa zwrotu (bez uwzględnienia opłat pobieranych przez ubezpieczyciela)
           

Informacje o subfunduszu

 

 
Stopa zwrotu (bez uwzględnienia opłat pobieranych przez ubezpieczyciela)
 

TFI Zarządzające

Aviva Investors to jedna z największych globalnych firm zarządzających aktywami. To część inwestycyjna grupy Aviva – jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych w Europie. Aviva Investors zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 344 miliardów funtów*, zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych o pełnym spektrum możliwości inwestycyjnych. W kilkunastu lokalizacjach na całym świecie zatrudnia ponad 1000 osób, wśród nich kilkuset doradców inwestycyjnych i analityków finansowych bezpośrednio zaangażowanych w proces zarzadzania kapitałem. W gronie klientów na całym świecie są zarówno duże korporacje finansowe, jak i klienci indywidualni, pomnażający kapitał z myślą o swojej przyszłości.
* wg stanu na 31 grudnia 2016 roku

Typ subfunduszu

Aktywnej alokacji

Polityka inwestycyjna

Subfundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty o charakterze udziałowym oraz instrumenty o charakterze dłużnym. Zarówno całkowita wartość lokat w akcje, jak i w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego może wynosić do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu, Cechą charakterystyczną strategii inwestycyjnej realizowanej przez subfundusz jest połączenie aktywnej selekcji akcji poszczególnych spółek z aktywną alokacją, wyrażającą się zmiennym poziomem efektywnego zaangażowania w akcjach. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze spadkiem cen akcji zarządzający subfunduszem mogą dokonywać transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, głównie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe.

Prospekt

Szczegółowe informacje na temat funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w tym: statut, opis polityki inwestycyjnej i czynników ryzyka, dane finansowe, informacja o opłatach znajdują się w Prospekcie Informacyjnym [PDF, 2000 KB].

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm