Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Aviva Investors Małych Spółek

Całość środków lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Małych Spółek funduszu Aviva Investors FIO. Subfundusz jest przeznaczony dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, głównie poprzez inwestycje w małe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecany okres utrzymania środków: powyżej 5 lat.

Nazwa UFK Początek okresu Wartość jednostki (zł) Koniec okresu Wartość jednostki (zł) Stopa zwrotu (bez uwzględnienia opłat pobieranych przez ubezpieczyciela)
           

Informacje o subfunduszu

 

 
Stopa zwrotu (bez uwzględnienia opłat pobieranych przez ubezpieczyciela)
 

TFI Zarządzające

Aviva Investors to jedna z największych globalnych firm zarządzających aktywami. To część inwestycyjna grupy Aviva – jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych w Europie. Aviva Investors zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 344 miliardów funtów*, zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych o pełnym spektrum możliwości inwestycyjnych. W kilkunastu lokalizacjach na całym świecie zatrudnia ponad 1000 osób, wśród nich kilkuset doradców inwestycyjnych i analityków finansowych bezpośrednio zaangażowanych w proces zarzadzania kapitałem. W gronie klientów na całym świecie są zarówno duże korporacje finansowe, jak i klienci indywidualni, pomnażający kapitał z myślą o swojej przyszłości.
* wg stanu na 31 grudnia 2016 roku

Typ subfunduszu

akcji

Polityka inwestycyjna

Aviva Investors Małych Spółek to subfundusz akcji polskich, którego co najmniej 60% aktywów lokowana jest w akcje głownie mniejszych spółek. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wahania wartości inwestycji w okresie spadków Do 40 % aktywów subfunduszu jest inwestowana w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Prospekt

Szczegółowe informacje na temat funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w tym: statut, opis polityki inwestycyjnej i czynników ryzyka, dane finansowe, informacja o opłatach znajdują się w Prospekcie Informacyjnym [PDF, 2000 KB].

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm