Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Aviva Globalnych Strategii

Całość środków lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Aviva Globalnych Strategii, wchodzącego w skład funduszu Aviva SFIO. Do 100% aktywów subfunduszu jest lokowanych w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund zarządzanego przez specjalistów z Aviva Investors Global Services Limited z siedzibą w Londynie.

Subfundusz Aviva Globalnych Strategii dąży do osiągnięcia dodatniej średniorocznej stopy zwrotu brutto (tzn. przed potrąceniem opłat za zarządzanie pobieranej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i opłaty za zarządzanie UFK pobieranej przez Ubezpieczyciela) na poziomie o 5 pkt. proc. przewyższającym główną stopę proc. Narodowego Banku Polskiego (NBP) na przestrzeni kolejnych trzech lat.

Subfundusz jest oferowany tym klientom, którzy oczekują stabilnych zysków z inwestycji w długim terminie i jednocześnie są gotowi zaakceptować fakt, że cel subfunduszu Aviva Globalnych Strategii nie jest gwarantowany, a zainwestowany kapitał jest obciążony ryzykiem.

Nazwa UFK Początek okresu Wartość jednostki (zł) Koniec okresu Wartość jednostki (zł) Stopa zwrotu (bez uwzględnienia opłat pobieranych przez ubezpieczyciela)
           

Informacje o subfunduszu

 

 
Stopa zwrotu (bez uwzględnienia opłat pobieranych przez ubezpieczyciela)
 

TFI Zarządzające

Aviva Investors to jedna z największych globalnych firm zarządzających aktywami. To część inwestycyjna grupy Aviva – jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych w Europie. Aviva Investors zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 290 miliardów funtów*, zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych o pełnym spektrum możliwości inwestycyjnych. Aviva Investors łączy specjalistyczną wiedzę z ofertą dostosowanych do potrzeb Klientów rozwiązań inwestycyjnych, tworzonych dzięki międzynarodowej współpracy i wymianie doświadczeń.
* wg stanu na 31 grudnia 2015 roku

Typ subfunduszu

Absolutnej stopy zwrotu

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Aviva Globalnych Strategii lokuje do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund („AIMS TR”) wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV, w klasę tytułów uczestnictwa Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund I (EUR). Fundusz AIMS TR ma na celu uzyskiwanie w każdych warunkach rynkowych pozytywnej stopy zwrotu w średnim i długim terminie. Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund dąży do tego, aby uzyskiwać stopę zwrotu brutto o 5 punktów procentowych przewyższającą w okresach trzyletnich stopę Europejskiego Banku Centralnego. Subfundusz Aviva Globalnych Strategii może lokować nie więcej niż 35% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych.

Zalecany czas inwestycji to minimum 5 lat.

Prospekt

Szczegółowe informacje na temat funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w tym: statut, opis polityki inwestycyjnej i czynników ryzyka, dane finansowe, informacja o opłatach znajdują się w Prospekcie Informacyjnym [PDF, 235 KB].

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm