Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych

Całość środków lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych funduszu Santander Prestiż SFIO. Subfundusz jest polecany tym klientom, którzy oczekują wysokich zysków i jednocześnie są gotowi zaakceptować silne wahania wartości jednostek uczestnictwa, w tym ryzyko poniesienia straty oraz planują inwestować długoterminowo.

Nazwa UFK Początek okresu Wartość jednostki (zł) Koniec okresu Wartość jednostki (zł) Stopa zwrotu (bez uwzględnienia opłat pobieranych przez ubezpieczyciela)
           

Informacje o subfunduszu

 

 
Stopa zwrotu (bez uwzględnienia opłat pobieranych przez ubezpieczyciela)
 

TFI Zarządzające

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych i najbardziej doświadczonych towarzystw funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku. Działa na rynku od 1998 roku, zarządzając Funduszami Inwestycyjnymi. Powierzone przez Klientów środki lokowane są, w zależności od wybranego funduszu, w instrumenty rynku kapitałowego i finansowego: akcje, obligacje, instrumenty pieniężne notowane na rynku polskim i zagranicznym.

Typ subfunduszu

Akcji

Polityka inwestycyjna

Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych może lokować do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander European Dividend wydzielonego w ramach Santander société d'investissement à capital variable („SICAV”) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu. Subfundusz Santander European Dividend inwestuje większość swoich aktywów w akcje emitowane przez spółki z wysokorozwiniętych krajów Europy, z których większość wypłaca dywidendy z tytułu ich posiadania. Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych może lokować nie więcej niż 30% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Wybór udziałowych instrumentów finansowych do portfela następuje głównie w oparciu o analizę fundamentalną.

Zalecany czas inwestycji to minimum 5 lat.

Prospekt

Szczegółowe informacje na temat funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w tym: statut, opis polityki inwestycyjnej i czynników ryzyka, dane finansowe, informacja o opłatach znajdują się w Prospekcie Informacyjnym.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm