Dla Bliskich do 27.03.2015 - jak zgłosić roszczenie

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.osobowe@santander.aviva.pl
lub na adres:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
Śmierć Małżonka Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku *
Pobyt w Szpitalu Małżonka Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku **
 

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu: Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku oraz Pobytu w Szpitalu Małżonka Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku jest Ubezpieczony. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku jest Uposażony wskazany przez Ubezpieczonego jako osoba uprawniona do otrzymania świadczenia przewidzianego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego, świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców Ubezpieczonego, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym świadczenie przypada w kolejności i w częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego.

W przypadku śmierci Małżonka Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, objętego Ochroną ubezpieczeniową, świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Ubezpieczonemu.

Decyzja i wypłata
Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest klientom Santander Bank Polska S.A. przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego zawartej przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z Santander Bank Polska S.A. Zasady ubezpieczenia, w tym objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela regulują odpowiednie Warunki Ubezpieczenia, dostępne w oddziałach Santander Bank Polska oraz na stronie www.santander.aviva.pl.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm