Ubezpieczenie Biznes Gwarant
 
 • ochrona w razie niezdolności do pracy
 • ochrona w razie śmierci Kredytobiorcy
 • proste zawarcie Umowy ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek różnych sytuacji losowych, które mogą utrudnić prowadzenie biznesu, typu: pobyt w szpitalu, czasowa lub całkowita niezdolność do pracy, jak również na wypadek śmierci kredytobiorcy.

 • W przypadku czasowej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub pobytu w szpitalu możesz otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe, które pomoże Ci w spłacie kredytu.
 • W przypadku całkowitej niezdolności do pracy potwierdzonej orzeczeniem stwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy na okres minimum 2 lat, możesz otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe maksymalnie do kwoty salda zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu.
 • W przypadku śmierci – możemy wypłacić uposażonym lub innym uprawnionym świadczenie ubezpieczeniowe maksymalnie do kwoty salda zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu.

Kto może zawrzeć Umowę ubezpieczenia na życie BIZNES GWARANT:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo, bądź będące wspólnikami spółek cywilnych, lub rolnicy, które zawierają umowę o kredyt firmowy w Santander Bank Polska S.A.: kredyt w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą, kredyt Biznes Ekspres, kredyt Biznes Ekspres Hipoteka, kredyt inwestycyjny lub obrotowy, nie pobierający świadczeń emerytalnych ani rentowych z tytułu niezdolności do pracy.

Archiwum dokumentów i plików do pobrania

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia na życie Biznes Gwarant świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Santander Aviva TUŻ”). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Biznes Gwarant określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 8.09.2018 r.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego
Całkowita niezdolność do pracy
Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest Uposażony wskazany przez Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego, świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego.

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku oraz Pobytu w szpitalu jest Ubezpieczony.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm