Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej


Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej mogą zawierać oświadczenia dotyczące przyszłych zdarzeń, trendów, planów, oczekiwań lub celów oraz innych stwierdzeń dotyczących przyszłości spółek Santander Aviva w Polsce, ich kondycji finansowej i wyników. Stwierdzenia, takie jak „wierzy”, „zamierza”, „oczekuje”, „planuje”, „może”, „projekty”, „plany”, „szacunki” oraz słowa o podobnym znaczeniu odnoszą się wyłącznie do przyszłości. Opierają się one na obecnych założeniach kierownictwa i ze swej natury wiążą się z ryzykiem i niepewnością, dlatego nie należy na nich nadmiernie polegać. Mogą bowiem zaistnieć zdarzenia, powodujące że rzeczywista sytuacja finansowa czy operacyjna będą się różnić od tych wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Za główne, ale nie jedyne czynniki, które mogą mieć na to wpływ uznaje się:

  • Ogólne warunki gospodarcze i polityczne (w tym wynikające z referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, inflacja itp.),
  • Zmiany w przepisach prawa, w tym w regulacjach podatkowych,
  • Wahania kursów wymiany walut i stóp procentowych,
  • Sytuacja konkurencyjna oraz wyniki na rynku finansowym,
  • Ryzyko niewykonania zobowiązań przez kontrahentów,
  • Zdarzenia katastroficzne.