Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych mogą być Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. lub Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (zwanymi dalej łącznie „Ubezpieczyciele” lub każdy z osobna „Ubezpieczyciel”).

I. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ubezpieczyciele mogą być administratorem danych osobowych, które mogą być przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów – podstawą prawną przetwarzania może być niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy ubezpieczenia lub przepis prawa;
  2. marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda;
  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Ubezpieczyciela;
  4. wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących zawartych umów ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda lub przepis prawa;
  5. w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ubezpieczyciela;
  6. dochodzenia roszczeń Ubezpieczyciela – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ubezpieczyciela;
  7. podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ubezpieczyciela;
  8. wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych z Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.;
  9. wypełniania obowiązków prawych związanych z raportowaniem FATCA 1, CRS 2 – w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych z Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.;
  10. wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Ubezpieczycielu - podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa.
 2. Jeżeli zawarłeś Umowę ubezpieczenia Partner w Biznesie, Partner w Biznesie Plus lub „Na Podróż” to Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 3. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez Santander Bank Polska S.A. ( „Bank”) w związku z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego lub zawarciem jednej z umów ubezpieczenia z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Banku.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać pozyskane od: innych ubezpieczycieli, podmiotów świadczących usługi lecznicze, Narodowego Funduszu Zdrowia lub podmiotu go zastępującego, organów administracji publicznej, Banku lub innych spółek z grupy Santander oraz innych podmiotów upoważnionych do przetwarzania Twoich danych, na podstawie Twojej zgody lub przepisu prawa i w związku przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego lub zawarciem umowy ubezpieczenia, oceną ryzyka ubezpieczeniowego lub rozpatrywaniem roszczenia.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym ubezpieczycielom i reasekuratorom, w zakresie i celu wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ubezpieczyciela, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Ubezpieczycielem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Ubezpieczyciela.
 7. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Ubezpieczyciela, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Ubezpieczyciela Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 8. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych wymaga Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoim danych osobowych, decyzje Ciebie dotyczące mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany np. w sytuacji zawierania umowy ubezpieczenia na kolejny okres. Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany także w innych przypadkach, tj. w przypadku pozyskania Twojej zgody, istnienia przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia. Do podejmowania zautomatyzowanych decyzji wykorzystywane może być profilowanie, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa. Ubezpieczający ma uprawnienie do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej zautomatyzowanej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej
 10. Z związku z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego lub zawarciem umowy ubezpieczenia, dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Ubezpieczyciele są właścicielem serwisu internetowego www.santander.aviva.pl. Ubezpieczyciele przywiązują szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu.
 2. Przechowujemy zapytania http (protokoły sieci www) kierowane do naszego serwera tzn. znamy publiczne adresy IP z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL, czyli stosowane w internecie systemy adresowania, pozwalające wskazać dowolny dokument. Znamy również:
  • czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi
  • nazwę stacji użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
  • źródło odwiedzin tj. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, o ile przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik
  • informacje o rodzaju i wersji przeglądarki użytkownika
 3. Dodatkowo, w serwisie publikujemy formularze kontaktowe pobierające dane osobowe niezbędne do obsługi Twoich zgłoszeń/pytań w odniesieniu do danego produktu ubezpieczeniowego. W formularzach tych prosimy tylko o dane, które służą nam do świadczenia żądanej usługi. Gromadzone w formularzach dane osobowe przetwarzamy w czasie koniecznym do świadczenia danej usługi.
 4. Dane stosujemy przede wszystkim dla celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzana jest strona serwisu. Dane te wykorzystujemy do ulepszania zawartości i funkcji naszego serwisu. Wykorzystujemy je również, aby zapamiętywać sposób korzystania przez Ciebie z naszego serwisu i ułatwić Ci jego przeglądanie. Dzięki temu, możemy lepiej dopasować prezentowane treści do Twoich potrzeb.
 5. W serwisie korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Więcej informacji o plikach cookie.
 6. Dane pobierane w formularzach kontaktowych chronimy za pomocą szyfrowania z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 7. Serwis zawiera odnośniki do innych serwisów internetowych, do których niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

III. KONTAKT

Ubezpieczyciele wyznaczyli dedykowaną jednostkę, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. / Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

1Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
2Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm