Komunikat o zakończeniu okresu inwestycyjnego dla Polisy Inwestycyjnej PI 7.

Uprzejmie informujemy, że Wskaźnik ubezpieczeniowy służący do ustalenia wartości świadczenia z tytułu dożycia końca okresu ubezpieczenia wyniósł 6,74%, co odpowiada zyskowi z inwestycji w produkt opodatkowany podatkiem od dochodów kapitałowych na poziomie 8,32% w skali dwóch lat.

Polisy inwestycyjne są oferowane w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie zawartego pomiędzy Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie.

Wynik z inwestycji w polisę inwestycyjną związany jest ze zmianą wartości danego indeksu określonego w Warunkach Ubezpieczenia, stąd wysokość świadczenia zależy od sytuacji na rynkach oraz skuteczności strategii, na których bazuje dany indeks, przy czym gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia, Klient musi się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Zasady ubezpieczenia, w tym kompletne definicje, okresy jego oferowania, zasady rezygnacji, ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i ewentualne opłaty regulują Warunki Ubezpieczenia. Santander Bank Polska S.A. i Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego (zysku), ani uzyskania określonego wyniku.

 

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Zgłoszenie roszczenia:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Śmierci Ubezpieczonego jest uposażony wskazany przez Ubezpieczonego jako osoba uprawniona do otrzymania świadczenia przewidzianego na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał uposażonego, świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców Ubezpieczonego, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym Świadczenie przypada w kolejności i w częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego
Dożycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm