Wartość wykupu dla produktu PI6 obliczana jest według następującego wzoru:
Wartość wykupu: 97% x składka x Wskaźnik Techniczny

* – pierwszy dzień obowiązywania wskaźnika technicznego w podanej wysokości
** – wartość procentowa obliczana w oparciu o rynkową wycenę aktywów służących pokryciu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, która ma wpływ na wysokość wartości wykupu wypłacanej w przypadku rezygnacji z inwestycji w trakcie trwania inwestycji; zasady obliczania wskaźnika wskazane są w Warunkach Ubezpieczenia
*** – teoretyczna procentowa wartość jaką uzyskałby inwestor w przypadku zapadnięcia inwestycji na dzień notowania indeksu, zakładając iż jest to dzień końca inwestycji(koniec okresu ubezpieczenia)
**** - dzień, na który liczona jest teoretyczna wartość inwestycji

Polisy inwestycyjne są oferowane w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie zawartego pomiędzy Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Wynik z inwestycji w polisę inwestycyjną związany jest ze zmianą wartości danego indeksu określonego w Warunkach Ubezpieczenia, stąd wysokość świadczenia zależy od sytuacji na rynkach oraz skuteczności strategii, na których bazuje dany indeks, przy czym gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia, Klient musi się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Zasady ubezpieczenia, w tym kompletne definicje, okresy jego oferowania, zasady rezygnacji, ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i ewentualne opłaty regulują Warunki Ubezpieczenia. Santander Bank Polska S.A. i Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego (zysku), ani uzyskania określonego wyniku.

 

Dokumenty i pliki do pobrania

 
 

Uwaga! Podane powyżej notowania produktu mają charakter jedynie informacyjny i są przedstawiane zgodnie z najlepszą wiedzą Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA, które nie ponosi odpowiedzialności za błędną publikację wartości tych notowań na skutek działań podmiotów trzecich.

Indeks BNP Paribas Platinium PLN ER

Symulacje notowań Indeksu BNP Paribas Platinium PLN ER obejmują okres od 05.02.2001r. do 20.07.2008r., a historyczne wartości rzeczywistych notowań Indeksu BNP Paribas Platinium PLN ER obejmują okres od 21.07.2008r.

Twórcą Indeksu, posiadającym prawa do Indeksu, jest BNP Paribas S.A. („Sponsor”). Wartość Indeksu jest ustalana przez BNP Paribas Arbitrage SNC („Agent ds. Obliczeń”). Szczegółowe informacje dotyczące Indeksu, Sponsora Indeksu oraz Agenta ds. Obliczeń dostępne są na stronach: http://www.bnpparibasindex.com/.

Powyższe notowania są przedstawiane zgodnie z najlepszą wiedzą Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. („Towarzystwo”), na podstawie informacji uzyskanych od Sponsora Indeksu lub Agenta ds. Obliczeń, jednakże Sponsor Indeksu i Agent ds. Obliczeń nie gwarantują poprawności kalkulacji, publikacji i korekty Indeksu i nie ponoszą odpowiedzialności za błędy z tym związane. Agent ds. Obliczeń oraz Sponsor Indeksu nie udzielają żadnych zapewnień i gwarancji odnoszących się do osiąganych wyników związanych z wykorzystaniem Indeksu i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na powyższych informacjach o jego notowaniach. W związku z powyższym takich gwarancji i odpowiedzialności nie ponosi również Towarzystwo. Ponadto Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji podanych powyżej.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Zgłoszenie roszczenia:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Śmierci Ubezpieczonego jest uposażony wskazany przez Ubezpieczonego jako osoba uprawniona do otrzymania świadczenia przewidzianego na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał uposażonego, świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców Ubezpieczonego, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym Świadczenie przypada w kolejności i w częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego
Dożycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm