O nas


Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń – dwie spółki joint venture utworzone przez Santander Bank Polska S.A. i spółkę z grupy Aviva. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w obszarze współpracy banków z ubezpieczycielami na rynku polskim. Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń rozpoczęły działalność w sierpniu 2008 roku. Świadczą ochronę ubezpieczeniową w zakresie produktów oferowanych przez bank.

Oferujemy różne rodzaje ubezpieczeń, wśród nich ubezpieczenie Życie i zdrowie, ubezpieczenie domu i mieszkania Locum Comfort, ubezpieczenia do kredytu gotówkowego Spokojny Kredyt oraz kredytu hipotecznego Spokojna Hipoteka, ubezpieczenia kart płatniczych, ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenia są naturalnym dopełnieniem oferty banku, a placówka bankowa stanowi idealne miejsce do ich sprzedaży i obsługi. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczeń banku i ubezpieczyciela możliwe jest tworzenie przyjaznych programów ubezpieczeniowych, dopasowanych do potrzeb klientów i zapewnienie wysokiego poziomu obsługi.

Informacja o stosowanych kodeksach etycznych

Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń kierują się wszechstronnie rozumianymi zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. W trosce o interes klientów stosują i promują zasady etyki i dobrych praktyk w działalności ubezpieczeniowej. Każdy pracownik Santander Aviva zobowiązany jest do akceptacji i stosowania Kodeksu Etyki Biznesu. Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń stosują zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej, w tym stosują sie do „Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”, uchwalonych w dniu 8 czerwca 2009 r. przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń.

 

więcej >>

Zasady ładu korporacyjnego

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Spółki”) informują, że przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku (dalej: „Zasady”). Zasady są stosowane w całości z uwzględnieniem zasady proporcjonalności do skali i charakteru działalności Spółek oraz ich specyfiki.

Zarządy, Rady Nadzorcze oraz Walne Zgromadzenia Spółek, potwierdzając zamiar stosowania Zasad, podjęły stosowne uchwały oraz zapewniły wdrożenie szeregu zmian, w tym w ramach wewnętrznych procedur.

Komitety Audytu i Ryzyka oraz Rady Nadzorcze Spółek dokonały po raz kolejny, na posiedzeniach w czerwcu 2019 roku, oceny stosowania Zasad. Ocena ta dotyczy stosowania Zasad w 2018 roku i jest pozytywna.

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego:

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd

Wioletta Macnar

Prezes Zarządu

Wioletta Macnar została powołana do Zarządu Santander Ubezpieczenia we wrześniu 2019 r. W styczniu 2020 r., po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, objęła stanowisko Prezesa Zarządu. Wcześniej blisko 20 lat pracowała w Avivie, rozwijając swoją karierę w aktuariacie finansowym. W latach 2009-2013 była dyrektorem Departamentu Aktuarialnego, a w okresie 2013-2019 głównym aktuariuszem Avivy w Polsce. Od 2017 roku jest członkiem rady nadzorczej Avivy na Litwie. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów ubezpieczeniowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła też w globalnym programie rozwojowym dla liderek w Avivie.

Elżbieta Pacholczuk

Członek Zarządu

Członek Zarządu Santander Aviva Ubezpieczenia od 9.01.2018 r. odpowiedzialna za ryzyko w spółkach Santander Aviva Ubezpieczenia. Kieruje pracą Sekcji Zarządzania Ryzykiem, a jednocześnie ściśle współpracuje z Funkcją aktuarialną.

Z branżą ubezpieczeniową związana od 1995 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w obszarach finansów, aktuariatu, wyceny produktów i ryzyka spółek ubezpieczeniowych (Nationale-Nederlanden, Zurich, Generali, BRE Ubezpieczenia). Uczestniczyła w tworzeniu spółki BRE Ubezpieczenia, jako Główny Aktuariusz i Członek Zarządu. Z Avivą związana jest od 2012 roku, od 2015 roku pełni rolę Aktuariusza Nadzorującego Funkcję Aktuarialną w Departamencie Ryzyka. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1997 roku posiada licencję aktuarialną.

Krzysztof Lipski

Członek Zarządu

Krzysztof Lipski został powołany do zarządu Santander Aviva w grudniu 2018 r. Odpowiada za obszar finansów.

Związany z branżą ubezpieczeniową od ponad 20 lat. W latach 1998-2011 pracował w polskich i brytyjskich spółkach firmy doradczej KPMG (od 2005 r. na stanowiskach menedżerskich), gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie księgowym, regulacyjnym i transakcyjnym na rzecz zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych. Od 2011 r. związany z grupą Aviva, w latach 2011-2013 jako dyrektor kontrolingu, a od 2013 r. jako dyrektor ds. sprawozdawczości finansowej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz członkiem Association of Chartered Certified Accountants..