Santander Aviva TUŻ

Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń – dwie spółki joint venture utworzone przez Santander Bank Polska S.A. i spółkę z grupy Aviva. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w obszarze współpracy banków z ubezpieczycielami na rynku polskim. Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń rozpoczęły działalność w sierpniu 2008 roku. Świadczą ochronę ubezpieczeniową w zakresie produktów oferowanych przez bank.

Oferujemy różne rodzaje ubezpieczeń, wśród nich ubezpieczenie Życie i zdrowie, ubezpieczenie domu i mieszkania Locum Comfort, ubezpieczenia do kredytu gotówkowego Spokojny Kredyt oraz kredytu hipotecznego Spokojna Hipoteka, ubezpieczenia kart płatniczych, ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenia są naturalnym dopełnieniem oferty banku, a placówka bankowa stanowi idealne miejsce do ich sprzedaży i obsługi. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczeń banku i ubezpieczyciela możliwe jest tworzenie przyjaznych programów ubezpieczeniowych, dopasowanych do potrzeb klientów i zapewnienie wysokiego poziomu obsługi.

Informacja o stosowanych kodeksach etycznych

Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń kierują się wszechstronnie rozumianymi zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. W trosce o interes klientów stosują i promują zasady etyki i dobrych praktyk w działalności ubezpieczeniowej. Każdy pracownik Santander Aviva zobowiązany jest do akceptacji i stosowania Kodeksu Etyki Biznesu. Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń stosują zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej, w tym stosują sie do „Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”, uchwalonych w dniu 8 czerwca 2009 r. przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń. ( więcej »)

Zasady ładu korporacyjnego

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Spółki”) informują, że przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku (dalej: „Zasady”). Zasady są stosowane w całości z uwzględnieniem zasady proporcjonalności do skali i charakteru działalności Spółek oraz ich specyfiki.

Zarządy, Rady Nadzorcze oraz Walne Zgromadzenia Spółek, potwierdzając zamiar stosowania Zasad, podjęły stosowne uchwały oraz zapewniły wdrożenie szeregu zmian, w tym w ramach wewnętrznych procedur.

Komitety Audytu i Ryzyka oraz Rady Nadzorcze Spółek dokonały po raz kolejny, na posiedzeniach w czerwcu 2019 roku, oceny stosowania Zasad. Ocena ta dotyczy stosowania Zasad w 2018 roku i jest pozytywna.

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Polityka zaangażowania oraz obowiązki informacyjne dotyczące strategii inwestycji kapitałowych Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (art. 222d. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) zawarło umowę, na czas nieoznaczony, o zarządzanie aktywami finansowymi z Aviva Investors Poland Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („TFI”) na mocy której Towarzystwo przekazuje TFI mandat inwestycyjny dotyczący lokowania aktywów Klientów oraz własnych w instrumenty finansowe. Towarzystwo informuje, iż zarówno aktywa Klientów jak i aktywa własne nie są bezpośrednio lokowane w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek. Niniejsze inwestycje dokonywane są poprzez zarządzane przez TFI fundusze inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wobec wymogów art. 222b ust 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz w związku z art. 46d ust.1. ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, na mocy którego TFI zarządzające funduszem lokującym aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek opracowuje i publikuje politykę dotyczącą zaangażowania, Towarzystwo udostępnia ww. politykę:

https://www.aviva.pl/o-naszej-firmie/dane-o-spolkach/aviva-investors-poland/

TFI w w/w umowie zobowiązuje się do prowadzenia działalności inwestycyjnej zgodnie ze Strategią Inwestycyjną ustaloną przez Towarzystwo, która stanowi załącznik do w/w umowy. Strategia inwestycyjna zawiera założenia oraz ustalenia pomiędzy Towarzystwem a TFI dotyczące wskaźników docelowych oraz przedziałów tolerancji zaangażowania w poszczególne klasy aktywów oraz profile ryzyka ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych („UFK”) oferowanych Klientom przez Towarzystwo. Strategia Inwestycyjna, zgodnie z umową, podlega systematycznemu przeglądowi w zakresie zawartych w niej limitów i celów inwestycyjnych.

Za nadzór nad strategią inwestycyjną odpowiada Komitet Inwestycyjny. Na kwartalnych spotkaniach Komitetu omawiana jest bieżąca sytuacja na rynkach finansowo-kapitałowych, wyniki zarządzanych funduszy inwestycyjnych, w które lokowana jest większość środków własnych oraz środków stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, porównuje się też osiągnięte wyniki z ustalonymi benchmarkami i monitoruje dopasowanie aktywów i pasywów. Dyskutowane są propozycje korekt benchmarków czy zmian polityki inwestycyjnej. Dodatkowo monitorowany jest aktualny profil ryzyka (w tym dla ryzyka rynkowego) w porównaniu z ustalonymi apetytami. Co najmniej raz w roku dokonuje się całościowego przeglądu strategii inwestycyjnej, podczas której rozważa się struktury portfela alternatywne do obecnie ustalonej, z analizą wpływu na wynik finansowy, pozycję kapitałową i apetyty na ryzyko.

Lokaty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych związane z umowami ubezpieczenia, gdy ryzyko inwestycyjne lokaty ponosi ubezpieczający dokonywane są zgodnie z polityką inwestycyjną określoną i opisaną odrębnie dla każdego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Towarzystwo oferuje szerokie spektrum ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych reprezentujących zróżnicowane strategie inwestycyjne i profile ryzyka, począwszy od funduszy bezpiecznych inwestujących środki w instrumenty rynku pieniężnego po fundusze związane z wyższym ryzykiem jak fundusze akcyjne. Sposób alokacji środków pomiędzy poszczególne UFK determinujący termin zapadalności aktywów oraz oczekiwane średnie- i długoterminowe wyniki inwestycyjne zależy od indywidualnej decyzji klienta. Klienci mają możliwość zmiany alokacji zarówno w przypadku nowo wpłacanych składek, jak również dla dotychczas zgromadzonych środków. W związku z wycofaniem ze sprzedaży ubezpieczenia In Plus tylko dotychczasowi klienci mogą dokonywać wpłat.

Metoda i horyzont czasowy oceny wyników TFI oraz wynagrodzenie za usługi zarządzania aktywami są zgodne z profilem i terminem zapadalności zobowiązań w związku z uwzględnieniem wymogu przestrzegania strategii inwestycyjnej oraz profilu i terminu zapadalności zobowiązań w tej strategii.

Koszty wynagrodzenia za zarządzanie portfelem inwestycyjnym ponoszone przez Towarzystwo w związku z umową o zarządzanie z TFI są na bieżąco monitorowane podczas miesięcznej analizy jego wyników finansowych.

Oświadczenia Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm